News
Oct 25, 2015
Centrul Național de Perfecționare a Cadrelor din Industria Turismului informează agenții economici din industria turismului despre formarea grupelor pentru cursurile de perfecționare (inițiere și prelungirea certificatelor) la modulele Administrarea Afacerilor în Structurile de Primire Turistică, Managementul Structurilor de Primire Turistică, Administrarea Afacerilor în Turism și Managementul Serviciilor Turistice.

Sep 4, 2015

Centrul National de Perfectionare a Cadrelor din Industria Turismului informeaza agentii economici din Industria Turismului , ca a reluat pregatirea cadrelor la modulele Administrarea Afacerilor in Turism, Managementul Serviciilor Turistice in baza ordinului Nr. 760 din 30 iulie 2015, emis de Ministerul Educatiei.

Cursurile se vor desfasura in perioada 7-30 septembrie in incinta Centrului pe adresa sos. Hincesti53 b, Sala de studii.

Pentru detalii si depunerea actelor rugam sa ne conectati la numerele de telefon 022-731-242; 062040169;

079077709

 


Regulament privind eliberarea şi deţinerea certificatului pentru activitatea de turism

Capitolul I

PERFECŢIONAREA PERSONALULUI

1.1. Perfecţionarea şi specializarea profesională a personalului angajat în industria turismului sînt efectuate, în temeiul articolului 38 a Legii nr. 352 - XVI cu privire la organizarea şi desfăşurarea activităţii turistice în Republica Moldova, de către  Centrul Naţional de Perfecţionare a Cadrelor din Industria Turismului.
1.2. Certificatul de perfecţionare profesională se eliberează de către Centrul Naţional de Perfecţionare a Cadrelor din Industria Turismului. Datele despre persoanele care au obţinut certificat de perfecţionare profesională se înscriu în Registrul de evidenţă a certificatelor.

Capitolul II

BENEFICIARII CERTIFICATULUI

Certificatul pentru activitatea de turism în continuare (Certificat) se eliberează de către Centrul Naţional de Perfecţionare a Cadrelor din Industria Turismului  (în continuare Centru), pentru o perioadă nelimitată.

Certificatul se eliberează individual fiecărei persoane, după absolvirea şi susţinerea examenului sau testului de evaluare din cadrul Centrului.

Certificatele sînt de trei categorii: A și B.

Deţinătorii certificatului de categoria "A" sînt:

 • director general firmă tur-operator;
 • director general agenţie de turism;
 • director general în cadrul structurii de primire turistică cu funcţiuni de cazare şi servire a mesei.

Deţinătorii certificatului de categoria "B" sînt:

 • director: economic, financiar, executiv, adjunct, filială;
 • manager, operator;
 • şef recepţie, recepţioner, administrator;
 • maitre d' hotel, manager de producţie.

Fiecare certificat este eliberat pentru o categorie specifică şi un sector specific, în conformitate cu programele de învăţământ audiate în cadrul Centrului.

Personalul agenţiilor de turism, firmelor turoperatoare, structurilor de primire turistică cu funcţiuni de cazare şi servire a mesei (inclusiv absolvenţii instituţiilor de învăţământ superior şi mediu de specialitate cu specializarea în domeniul turismului)  sînt obligaţi o dată la 3 ani să absolvească cursurile de reciclare profesională în cadrul Centrului Naţional de Perfecţionare a Cadrelor din Industria Turismului.

Deţinătorii diplomelor de studii superioare/medii de specialitate în domeniul turismului vor activa în industria turismului, în baza diplomelor de studii, în decurs de 3 ani după încheierea studiilor, cu perfecţionarea profesională ulterioară o dată la 3 ani.

Posesorii certificatului categoria "A" pot ocupa funcţii inferioare categoriei deţinute.

Capitolul III
PROCEDURA DE ELIBERARE A CERTIFICATULUI

3.1. În vederea obţinerii certificatului solicitantul prezintă Centrului următoarele documente:

 • cererea de eliberare a certificatului, întocmită conform tipizatei Centrului;
 • copia actului de studii (studenţii instituţiilor de învăţământ la secţia zi şi cei cu frecvenţă redusă - certificat prin care se confirmă efectuarea studiilor la instituţia respectivă);
 • copia actului de identitate (în cazul cetăţenilor străini - copia permisului de şedere);
 • copia carnetului de muncă sau copia contractului individual de muncă însoţit de un act ce confirmă perioada de activitate, eliberat de angajator. Personalul care au activat în străinătate în industria turistică prezintă următoarele documente: copia contractului individual de muncă, certificatul în care se indică funcţia deţinută şi perioada de muncă, copia documentului care demonstrează apartenenţa întreprinderii la ramura turistică (copia licenţei de turism, copia actului de clasificare a structurii de primire turistică etc).
 • în cazul cetăţenilor străini, copiile documentelor ce atestă dreptul la muncă în Republica Moldova.
 • copia actului de studii care confirmă cunoaşterea unei limbi moderne de circulaţie internaţională (excepţie pentru solicitanţii certificatului de categoria "A");
 • Curriculum Vitae;
 • 2 foto 3/4 color (pentru specialitatea ghid de turism 4 foto 3/4 color )

3.2. Deţinătorii brevetelor de turism eliberate de autorităţile de domeniu din alte state au dreptul să obţină certificat numai după susţinerea unui test de evaluare a cunoştinţelor organizat de Centru.
3.3. Titularii de brevet cu termen nelimitat sînt obligaţi să preschimbe brevetul în certificat. Preschimbarea brevetului cu termen nelimitat în certificat se efectuează după absolvirea cursurilor de perfecţionare de scurtă durată şi susţinerii unui test de evaluare a cunoştinţelor organizat de Centru.
În vederea preschimbării brevetului cu termen nelimitat în certificat, solicitantul va prezenta Centrului următoarele documente:

 • cererea de eliberare a certificatului, întocmită conform tipizatei Centrului;
 • copia brevetului de turism cu termen limitat sau nelimitat;
 • copia actului de studii;
 • copia actului de identitate (în cazul cetăţenilor străini - copia permisului de şedere);
 • copia carnetului de muncă sau copia contractului individual de muncă însoţit de un act ce confirmă perioada de activitate, eliberat de angajator;
 • Curriculum Vitae;
 • 2 foto 3/4 color.

3.4. După susţinerea testului de evaluare, preschimbarea brevetului cu termen limitat în certificat este de 5 zile lucrătoare.
3.5 Brevetul cu termen nelimitat care nu a fost preschimbat în termenul stabilit de lege se consideră nevalabil.
3.6 În vederea reperfectării certificatului în cazul preschimbării numelui şi/sau prenumelui titularului de certificat, solicitantul prezintă următoarele documente:
a) cererea privind reperfectarea  certificatului;
b) originalul certificatului deţinut;
c) copia actului în baza căruia s-a operat schimbarea în buletinul de identitate;
d) copia buletinului de identitate.
3.7. Copiile documentelor menţionate în pct.3.1. (b-f), pct.3.3. (b-e), se prezintă însoţite de documentele originale, pentru verificare.
3.8. Solicitantul certificatului poartă răspundere pentru autenticitatea documentelor depuse, în conformitate cu prevederile legislaţiei în vigoare.
3.9. În cazul pierderii sau deteriorării certificatului, titularul, în termen de 15 zile, este obligat să depună o cerere la Centru, solicitând  un duplicat de certificat (la cererea în cauză va fi ataşat anunţul publicat în Monitorul Oficial al Republicii Moldova).
3.10. Termenul de eliberare a certificatului şi de comunicare privind respingerea cererii de eliberare a certificatului este de cel mult 10 zile lucrătoare după data susţinerii examenului sau testului de evaluare. Motiv pentru respingere poate servi: necompletarea dosarului cu documentele solicitate în punctul 3.1 şi 3.3, neachitarea cursurilor de perfecţionare, prezentarea documentelor false.
3.11. Dacă solicitantul certificatului în termen de 30 de zile după susţinerea examenului sau testului nu a achitat costul integral al cursurilor de perfecţionare, administraţia Centrului este în drept să anuleze Certificatul, declarându-l nevalabil. În acest caz, pentru obţinerea unui nou certificat, solicitantul trebuie să repete cursurile, achitând plata în mărime dublă.

Capitolul IV
CRITERII PRIVIND DEŢINEREA CERTIFICATELOR

Personalul care activează în domeniul industriei turistice sînt obligate să deţină certificat de perfecţionare profesională, eliberat de Centrul Naţional de Perfecţionare a Cadrelor din Industria Turismului.

Studenţii ultimului an din cadrul instituţiilor de învăţământ superior la secţia zi cu specialitate "Turism" şi studenţii de la secţia cu frecvenţa redusă, pot activa în funcţiile de profil turistic, doar după absolvirea unui curs de perfecţionare profesională în domeniul turismului, organizat de Centrul Naţional de Perfecţionare a Cadrelor din Industria Turismului. Excepţie fac funcţiile de secretară, jurist, contabil pentru agenţiile de turism şi firmele turoperatoare, precum şi personalul tehnic şi de deservire din cadrul industriei ospitalităţii.

Absolvenţii instituţiilor de învăţământ superioare/medii de specialitate cu specializarea în domeniul turismului, persoanele care au susţinut teza de magistru şi teza de doctor în economie cu tematică turistică, vor activa în funcţiile de profil turistic în baza diplomelor de studii, cu excepţia funcţiei de director agenţie de turism, director firmă turoperator, director structură de primire turistică cu funcţiuni de cazare şi servire a mesei. Aceste funcţii pot fi deţinute numai după absolvirea cursurilor specializate organizate de Centrul Naţional de Perfecţionare a Cadrelor din Industria Turismului în baza documentelor care confirmă vechimea în muncă necesară în industria turismului.

Pentru funcţia de "Ghid turistic" activitatea în firmele tur-operatoare se efectuează numai în baza certificatului, legitimaţiei şi ecusonului emis de către Centrul Naţional de Perfecţionare a Cadrelor din Industria Turismului.

Personalul agenţiilor de turism, firmelor turoperatoare, structurilor de primire turistică cu funcţiuni de cazare şi servire a mesei, care activează în baza certificatului emis de Centrul Naţional de Perfecţionare a Cadrelor din Industria Turismului cu excepţia conducătorului, contabilului şi  juristului sînt obligaţi să posede copia actului confirmativ de absolvire a unui curs autorizat de limbă străină de circulaţie internaţională.

Absolvenţii cursurilor de perfecţionare profesională care pretind la funcţia de director de turoperator, de agenţie de turism, de structură de primire turistică cu funcţii de cazare şi de servire a mesei, pentru obţinerea certificatului respectiv vor prezenta documentele ce atestă vechimea în muncă în industria turismului de cel puţin 2 ani. Criteriul "vechimea în muncă în industria turismului" nu este obligatoriu pentru persoanele care activează în structurile de primire turistică cu funcţii de cazare şi de servire a mesei: pensiune agroturistică, vilă turistică, bungalou, camping, sat de vacanţă, tabără de vacanţă, pensiune turistică, apartament sau cameră de închiriat în locuinţe familiale şi motel.

Pentru conducătorii firmelor turoperator, agenţie de turism şi structuri de primire turistică cu funcţiuni de cazare, care activează în mediul rural şi în centrele raionale, vechimea în muncă pentru obţinerea certificatului de perfecţionare profesională se reduce cu 50%.

Vechimea în muncă în industria turismului se acceptă pentru personalul care activează în: întreprinderi turistice deţinătoare a licenţei de turism, structuri de primire turistică clasificate de către Agentia Turismului, cadrul direcţiei turism a Agentiei Turismului, cadrul Centrului Naţional de Perfecţionare a Cadrelor din Industria Turismului, cadrul asociaţiilor profesionale din turism, cadrul organismelor internaţionale de profil, cadrul întreprinderilor turistice de peste hotarele ţării.

Capitolul V
RETRAGEREA CERTIFICATULUI

5.1. Titularul certificatului poartă răspundere pentru utilizarea certificatului, conform legislaţiei în vigoare a Republicii Moldova.
5.2. Certificatul de turism se retrage de către Centrul Naţional de Perfecţionare a Cadrelor din Industria Turismului în cazul în care organele de control au stabilit că titularul certificatului a săvârşit excrocherie, abuz de încredere, înşelăciune, gestiune frauduloasă, nu şi-a onorat obligaţiunile financiare faţă de furnizori de servicii turistice şi parteneri, falsificare a documentelor, dare şi luare de mită.
5.3. După retragerea certificatului titularul poate prezenta documentele pentru eliberarea unui nou certificat numai după ce au fost înlăturate toate consecinţele, care au dus la retragerea sa.

Capitolul VI
PLATA PENTRU CERTIFICAT

6.1. Nivelul tarifar al serviciilor pentru eliberarea certificatelor pentru activitatea de turism şi duplicatelor acestora sînt aprobate de către Agenţia Turismului.
6.2. În caz de pierdere sau deteriorare a Certificatului, solicitantul achită 10% din costul cursului pentru obţinerea unui nou certificat.