News
Oct 25, 2015
Centrul Național de Perfecționare a Cadrelor din Industria Turismului informează agenții economici din industria turismului despre formarea grupelor pentru cursurile de perfecționare (inițiere și prelungirea certificatelor) la modulele Administrarea Afacerilor în Structurile de Primire Turistică, Managementul Structurilor de Primire Turistică, Administrarea Afacerilor în Turism și Managementul Serviciilor Turistice.

Sep 4, 2015

Centrul National de Perfectionare a Cadrelor din Industria Turismului informeaza agentii economici din Industria Turismului , ca a reluat pregatirea cadrelor la modulele Administrarea Afacerilor in Turism, Managementul Serviciilor Turistice in baza ordinului Nr. 760 din 30 iulie 2015, emis de Ministerul Educatiei.

Cursurile se vor desfasura in perioada 7-30 septembrie in incinta Centrului pe adresa sos. Hincesti53 b, Sala de studii.

Pentru detalii si depunerea actelor rugam sa ne conectati la numerele de telefon 022-731-242; 062040169;

079077709

 


REGULAMENTUL DE FUNCŢIONARE A CENTRULUI NAŢIONAL DE PERFECŢIONARE A CADRELOR DIN INDUSTRIA TURISMULUI

I. Dispoziţii generale

1. Sistemul de instruire din cadrul Centrului Naţional de Perfecţionare a Cadrelor din Industria Turismului, în continuare Centru, este o parte componenta a Învăţământului profesional postuniversitar, privind reciclarea cadrelor din industria turismului, care activează în baza Legii Învăţământului a Republicii Moldova, are caracter continuu, unde fiecare cetăţean, care are studii superioare universitare, sau medii de specialitate are acces la perfecţionare conform unei anumite plăţi, stabilite de direcţia Centrului şi aprobate de Agentia Turismului.
2. Procesul de reciclare în cadrul Centrului poate fi organizat ca învăţământ de stat, cu instruirea de zi, serală si fără frecvenţă.
3. Centrul este creat prin Decretul Preşedintelui Republicii Moldova Nr.1967-III din 30 iulie 2004.
4. Procesul de reciclare in cadrul Centrului asigură cursanţilor posibilitatea de perfecţionare continuă în domeniul turismului, de formare a deprinderilor şi abilitaţilor practice necesare pentru încadrarea în activitatea economică a întreprinderilor turistice.
5. Centrul este în drept să deschidă filiale pe întreg teritoriul Republicii Moldova.

II. Organizarea procesului de instruire şi perfecţionare a cadrelor din industria turismului

6. Centrul are statut de persoană juridica şi funcţionează ca unitate autonomă, în componenţa Agentiei Turismului posedând autorizaţia corespunzătoare.

Durata studiilor

Ciclul I de studii: - durata studiilor de la 3-4 săptămâni în dependenţă de modulul solicitat.

Ciclul II şi ciclurile ulterioare: - durata studiilor 7 zile, pentru prelungirea valabilităţii certificatului.

La finele cursurilor absolvenţilor li se eliberează certificate, care le conferă dreptul de a activa în industria turismului, la diverse funcţii în dependenţă de cursul absolvit.
8. Procesul de instruire şi perfecţionare în cadrul Centrului este coordonat, dirijat şi controlat de Ministerul Educaţiei  de comun acord cu Agentia Turismului.
9. In cadrul Centrului pot fi înmatriculaţi absolvenţii instituţiilor de învăţământ superior şi mediu de specialitate. Centrul poate asigura servicii de instruire şi reciclare în vederea perfecţionării şi recalificării şomerilor şi altor categorii de cetăţeni prin contract cu plată, în conformitate cu politica de preţuri a Centrului, aprobate de Agentia Turismului.
10. Admiterea în cadrul Centrului se face în baza următoarelor documente:

 • cererea de eliberare a certificatului, întocmită conform tipizatei Centrului;
 • copia actului de studii (studenţii instituţiilor de învăţământ la secţia zi şi cei cu frecvenţă redusă - certificat prin care se confirmă efectuarea studiilor la instituţia respectivă);
 • copia actului de identitate (în cazul cetăţenilor străini copia permisului de şedere);
 • copia carnetului de muncă sau copia contractului individual de muncă însoţit de un act ce confirmă perioada de activitate, eliberat de angajator;
 • copia actului de studii care confirmă cunoaşterea unei limbi moderne de circulaţie internaţională (excepţie pentru solicitanţii certificatului de categoria A);
 • curriculum vitae;
 • 2 foto color (pentru specialitatea ghid de turism 4 foto color ).

În cazul cetăţenilor străini, copiile documentelor ce atestă dreptul la muncă în Republica Moldova.

11. Efectivul unei grupe este de 15-50 cursanţi. Reciclarea şi instruirea profesională se va organiza conform Planului de Învăţământ aprobat de către Ministerul Educaţiei şi  coordonat cu Agentia Turismului.
12. Grupele vor putea fi divizate în subgrupe reieşind din modul de instruire, prevederile planurilor de învăţământ şi altor acte normative didactice în vigoare.
13. Ordinea internă si regimul zilei de lucru se stabileşte de directorul general al Centrului în conformitate cu Codul Muncii.

III. Activităţile de instruire şi reciclare

14. Centrul activează în baza planurilor şi programelor de învăţământ aprobate de Ministerul Educaţiei  în conformitate cu standardele educaţionale.
15. Activitatea de învăţământ din cadrul Centrului se desfăşoară zilnic de luni până vineri între orele 08.30 - 17.30.
16. Activitatea de învăţământ la filiale se desfăşoară după acelaşi program zilnic.
17. Evaluarea cunoştinţelor teoretice şi abilităţilor practice ale cursanţilor pe parcursul studiilor are loc prin intermediul testelor, problemelor şi activităţilor practice. Nota minimă de promovare pentru obţinerea certificatului de absolvire este 5. Cursanţii care au obţinut o notă mai mică de 5 la testul de absolvire sau examen, au posibilitate să susţină repetat testul final de evaluare. Dacă după 2 evaluări nota este mai mică de calificativul 5, cursantul repetă încă o dată studiile contra unei plăţi suplimentare, echivalente cu 50% din costul cursului integral. În anumite cazuri (cu titlu de excepţie), directorul general al Centrului este în drept să permită susţinerea testului sau reexaminarea pentru a treia ora, fără a se încasa plată suplimentară.
18. Durata studiilor pentru cursanţii care participă la cursurile destinate prelungirii valabilităţii Certificatului este de maxim 10 zile. La finele cursurilor cursanţii susţin testul de evaluare care se apreciază cu calificativul admis sau respins.
19. În ultima săptămână de reciclare profesională, se execută teza de curs cu una din tematicele domeniului turismului. În cazul în care cursantul nu prezintă teza de curs, nu este admis la testul final.

La testul final sunt admişi cursanţii care au frecventat nu mai puţin de 75% din totalul de ore de la disciplinele de studii. Excepţie fac cursanţii care au dreptul la frecvenţă liberă, avizată de directorul general.

Pentru realizarea testului de absolvire se for­mează Comisia de Examinare în următoarea componenţă:

 • preşedinte - colaborator al direcţiei turism din cadrul Agentiei Turismului;
 • vice - preşedinte - reprezentat al Centrului;
 • membri - profesori la disciplinele de studii.

22. Preşedintele comisiei se deleghează de către conducerea Agentiei Turismului şi se aprobă de comun acord cu membrii comisiei prin ordinul directorului general al Centrului.

23. Documente de evidenţă a procesului de instruire din cadrul Centrului sînt următoarele:

 • registru de frecvenţă;
 • certificate de absolvire a cursului care se eliberează după promovarea testului de evaluare şi a tezei de curs;
 • registrul de evidenţă a certificatelor.

24. Documentele tipizate se completează conform instrucţiunilor în vigoare şi se păstrează în arhiva Centrului pe timp nelimitat, cu transmiterea lor ulterioară în caz de lichidare a Centrului Agentiei Turismului. Registrul de frecvenţă, testele de evaluare şi tezele de curs se păstrează în arhiva Centrului timp de doi ani.

V. Drepturile şi obligaţiile cursanţilor

25. Cursanţii au următoarele drepturi:

 • să folosească baza tehnico-materială a Centrului, în scopul bunei lor pregătirii teoretice şi practice;
 • să solicite personalului de instruire lămuriri şi consultaţii, să participe la întâlnirile organizate în acest scop, în vederea înţelegerii şi aprofundării problemelor legate de pregătirea lor profesională;
 • să ofere propuneri sau sugestii privind îmbunătăţirea procesului de învăţământ al Centrului;
 • să încheie un contract cu Centru privind instruirea şi reciclarea cu precizarea drepturilor şi obligaţiilor ce revin ambelor părţi.

26. Cursanţii au următoarele obligaţiuni:

 • să achite costul integral al cursurilor de perfecţionare profesională stipulat în contractul de studii;
 • să-şi însuşească temeinic cunoştinţele teoretice şi practice prevăzute în planurile de învăţământ şi programele analitice;
 • să respecte programele de instruire teoretică şi practică, participarea la toate orele prevăzute în program fiind obligatorie;
 • să nu întârzie la orele de instruire şi la celelalte activităţi prevăzute în orare şi grafice, întârzierile fiind considerate absenţe;
 • să aibă un comportament civilizat faţă de colegi, faţă de cadrele de instruire şi întregul personal al Centrului;
 • să cunoască şi să respecte normele de protecţie a muncii şi normele igienico-sanitare;
 • să păstreze curăţenia şi întreţinerea corespunzătoare, în sălile de curs, laboratoare, saloane de aplicaţii practice, coridoare, grupuri sanitare etc.;
 • să aibă o ţinută fizică şi vestimentară corespunzătoare pentru întreaga activitate de instruire din cadrul Centrului;
 • accesul participanţilor la cursurile organizate în sălile de instruire teoretică şi practică, precum şi la baza de aplicaţii, este permis numai prin intrările şi scările destinate acestui scop.

27. Schimbarea cursurilor de perfecţionare pe parcursul studiilor nu se face decît în cazul achitării unei plăţi suplimentare. In asemenea cazuri decizia se ia de către directorul general al centrului cu achitarea suplimentară a 50% din costul cursului la care se cere transferul.

V. Organizarea şi funcţiile personalului

28. Statele Centrului sînt aprobate de către Agentia Turismului la propunerea Directorului general al Centrului.
29. Personalul din cadrul Centrului este format din:

 • personalul administrativ din care fac parte: directorul general, contabilul-şef, şeful secţiei de studii, specialistul secţia studii, managerul tehnologii informaţionale, metodistul, juristul, secretarul;
 • cadre didactice: profesori;
 • personalul auxiliar.

30. Organele de conducere ale Centrului sînt:

 • consiliul administrativ (organul suprem de conducere);
 • directorul general (Organul executiv), este numit în funcţie prin ordinul AgenţieiTurismului.

VI. Activitatea economico-financiară şi baza tehnico-materială

31. Sursele principale de finanţare a procesului de reciclare şi perfecţionare a cursanţilor, de dez­voltare şi reutilare a bazei tehnico-materiale, didactice şi de asistentă socială provin de la:

 • acordarea serviciilor de reciclare şi perfecţionare a cursanţilor;
 • mijloacele financiare alocate de ministere, departamente, alţi agenţi economici, persoane particulare etc.;
 • venituri provenite din activitatea editorială;
 • veniturile provenite din serviciile prestate agenţilor economici şi persoanelor fizice;
 • venituri provenite de la comercializarea cărţilor, broşurilor, etc. editate de către Centru;
 • donaţiile alocate de diferite fonduri şi asociaţii internaţionale, organizaţii obşteşti şi filantropice etc.

32. Creditele obţinute de la diverşi agenţi economice, bănci, persoane fizice etc. sînt gestionate de către directorul general al Centrului.

33. După forma sa organizatorico-juridică este instituţie publică şi aplică cu stricteţe standardele educaţionale de stat.
34. Centrul este persoană juridică din dată înregistrării de stat .
35. Instituţia dispune de bilanţ autonom şi conturi în bănci, are ştampilă cu denumirea şi stema de Stat.
36. Evidenţa contabilă şi analiza activităţii economice, remunerarea lucrătorilor Centrului, precum şi alte operaţii financiare sunt efectuează în conformitate cu legislaţia în vigoare.
37. Directorul general şi contabilul şef al Centrului poartă răspundere de întocmirea corectă a devizelor de venituri şi cheltuieli.
38. Baza tehnico-materială şi didactico-metodica a Centrului o constituie edificiile de studii proprii şi arendate, instalaţiile didactice şi tehnologice, rechizitele didactico-materiale, alte fonduri fixe şi circulante pentru asi­gurarea desfăşurării succesive a procesului de reciclare.
39. Centrul execută lucrările de secretariat, arhivă, documentaţie contabilă şi statistică, prezentând informaţia despre activitatea sa organelor de conducere ierarhic superioare conform legislaţiei în vigoare.
40. Centrul are dreptul de a stabili convenţii şi protocoale de intenţii, precum şi de a încheia contracte de cooperare cu agenţi economici, instituţii de învăţământ similare din alte ţări, alte persoane interesate, în conformitate cu legislaţia Republicii Moldova.